© Prvý klub turistov Diviaky 2011
HLAVNÉ TURISTICKÉ PODUJATIA PKT DIVIAKY 2013
TURISTICKÉ PODUJATIA PKT DIVIAKY FINANČNE PODPORUJE SPOLUORGANIZÁTOR MESTO TURČIANSKE TEPLICE a JEDNOTA COOP TURČIANSKE TEPLICE
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
3 7 .   P RIM Á TORSK Ý   V Ý S TUP  N A   DR IE N OK
1 .2 6 8 m
D átum ko na n i a: 02 . 02 . 20 13 .
T rasa:
D i v i ak y  
R ak ša
sed l o D r i en k a  
D r i en ok a
spä ť .  
D ĺ žka   t úry :  
26   k m  
s
prev ý šen í m   77 0 m etr ov .   N aj st aršie   po du j a t i e sv oj ho  
druhu na
S l ov en sk u .   S p ol uo r g an i z átor o m   j e obe c R akša ,  
g es t oro m   p r i m á t or m e st a T u r či an s k e T ep l i ce   M i cha l  
S y g út.   T r ad i čne   bo ha t á   t ombol a, úča st ck e di pl omy
a
ni ek ed y   a j   p r i m erané   ob čerst v en i e. Ly ž i arsk a +
pe ši a  
t uristi k a .
2 3 .roč k  P OS LEDNÝ  Š ÚS N A  S K A L KE 1 2 3 2 m
D átum ko na n i a:   02 . 03 . 20 13 .   T rasa:
K r emni c k é   B an e
S k al k a
T u r če k.  
D ĺ žka   t úry :
17   km   s
p r ev ý še m   52 0  
m et r ov .  
Zraz   úča s t n í k ov   o
07 : 00   ho di ne   pred
ž el e z ni čno u st an i cou   K r emni c k é B an e ,   po   prí cho de  
oso bn éh o v l ak u od   V r úto k.   N en áročné ,   t u r i st i c k o
spo l oče n
sk o
-
l y ži arsk o
-
r e cesi st i c k é po du j a t i e na   z á v er
z i m ne j   t uristic k e j   sez ón y.   P otr eb   j e l y ži arsk a b eck á  
st r oj ,   t r a su j e v šak   m   ab sol v o v   aj   pe šo. M ed zi  
t urista m i   v eľm i   ob ľúbe   po du j atie .   B oh atá t uristic k á
t ombol a   a
úča s t ck e   di pl omy .
Ly ži arsk a t u r
i st i k a +  
pe ši a t uris t i k a
3 3 . V Ý S TUP ML Á DEŽE  N A  V Y Š E HR A D 8 2 9 m
D átum ko na nia :   20 . 04 . 2 01 3. T rasa:
Jase no v o
Ži are
V y šeh r ad  
Jase no v o. D ĺ ž k a t úry   15   km   s
pre šen í m  
30 0 m e t r ov .
Tradi čné   o t v oreni e 100 T u r či an s k y ch
j arný ch k i l ome t r ov ,   t en t oraz   r očn í k
20 13 ,   na   v r cho l e  
V y šeh r ad u o 11 : 30   ho d. S po l oče nsk ý   pro g r a m ,   t o m bo l a,  
di pl omy .
P eši a t uris t i k a +   T O M  
2 0 .  ro č ník  DI E V ČEN S   V Ý S TUP  N A   Z NIEV  
9 8 5 m
D átum ko na nia :
11 . 0 5.2013 .
T rasa:
K l ášto r   po d  
Zn i ev om
-
Zn i ev   a
spä ť .
D ĺ žka   t úry :
8 k m   s
prev ý šen í m   54 0
m etr ov .   N en áročná  
t úra .
T a kt o si   prip omí na j ú D i v i ack i   t uristi
Deň
m a t i ek   na  
t uris t i c k ý   spô sob .   P r v é a
j ed i   t u r i st i c k é   p od uj atie  
sv oj ho   druhu   na   S l ov en sk u .
P eši a t uris t i k a + TO M
3 1 .roč k  P RECH OD HR E BEŇOM M A LEJ  F A T RY  
2 0 1 3
D átum ko na nia :   14 .
-
1 6.06. 20 1
3 .   T rasa:
K r ov an y  
C ha t a p. C hl eb om
C ha t a K ľači an sk a M ag u r a
S t r ečn o .  
D ĺ žka   t úr sp ol u:
66 , 5 km   s
prev ý šen í m   31 87  
m et r ov .   N aj atr a kt í v ne j ši a hrebeň ov k a na   S l o v en sk u.  
N áročne po du j atie   V hT .
P r op oz í ci e   a
prih l ášk y   do  
07 . 06 . 20 13 .
V y so k oh ors k á   t u r i st i k a
3
. roč k  N Á RODN É  S TRETN UTIE TUR IS TOV  
A B S TINENTOV  N A  Č REMOŠ NI A NSK Y CH  
L A ZOC H.
D átum ko na nia :   13 . 07 . 20 13 .   T rasa:
T určia ns k e   T ep l i ce  
-
Č r emoš  
Č r emošni an sk e La z y   a
spä ť .  
D ĺ žk a t úry :
12   k m   s
prev ý šen í m   28 0 m etr ov .   N en áročná t ú r a.   Jed i  
t uristic k é po du j atie
s v oj ho   druhu na   S l o v en sk u.  
sad no u
po dm i en ko u   P LN O H O D N O T N E J Ú Č A S T I
na   po du j atí   j e: t u r i st a ne sm i e m a ť  
„B R O N TA V Ý   N O S
,  
al eb o i na k ,   po z i t í vne   po v ed an é, v
prie be hu  
k al en r ne ho   r o ka sm i e   st r ov i ť     m ax i m ál ne  
„5“
( sl ov om  
ť )   po r i k ov   z na čk ov éh o al k oh ol u .   Jed   sa  
o
t u r i st i c k o
-
r ece si st i c k é
-
po učn é t uristic k é p od uj atie .  
O r g an i z átor i   t ý m   chcú   po v ed ,   ž e pu r i t án i ,   z ach m úrenci  
a
ne prisp ôso bi v ý   ob čan i a bu   z
šho   k ol ektí vu hrubo
vy k áz an í ! ! !   S po l uo r g an i z átor om po du j a
t i a j e   ob ec
Č r emošné .   P eši a t uris t i ka +   T O M   + cy k l otu r i st i k a
1 7 . N Á ROD S TRETN UTIE P LEŠ A T Ý C H
A
BR A D A T Ý CH  TU RISTO V  N A   DR IE NK U 1 .2 6 8 m
D átum ko na n i a:
03 . 08 . 20 13 .
T rasa:
D i v i ak y  
R ak ša
s.   D r i en k a
D r i en ok a
spä ť .  
D ĺ žka   t ú ry :
26   km  
s
prev ý šen í m   77 0
m etr ov .  
Za t i   st ál e j ed i ,   či st o  
t uristic k é po du j atie   s v oj ho   druhu na   S l o v en sk u.  
S po l oče nsk á čas ť   pro g r amu o
11 : 0 0 ho di ne   na   v r cho l e
D r i en k a .   N aj po če t ne j ši a sk up i na  
pl eša t ci   al eb o bradáči  
sk a m i m oria dn u od m en u. B oh a t á t u r i st i c k á t ombol a,  
št ý l ov é
spo m i en k ov é pr e dmet y .
P eši a   t u r i st i k a + TOM
3 8 . N Á ROD S TRETN UTIE TUR IS TOV
-
V E TER Á NOV  N A   BR A L OV E J  S K A LE 8 2 6 m
n. m .
D átum ko na nia:
05 . 10 . 20 13 .
T rasa:
S k l en é
S k l en i an s k e l úk y  
B ral ov á sk ala
S k l en é
( R emat a ) .  
D ĺ žka   t ú ry :
12   k m   s
p r e šen í m   25 0 m et r ov .
N a j st a r ši e
t uristic k é   po du j a t i e sv oj ho   druhu na   S l ov en sk u ,   určené
t uristo m   v o v ek u   na d 50   r o k ov  
al e ni el en   i m !   S t r etnu t i e
na   v r cho l e, spo l oče nský   prog r am ,   t uris t i c k á t ombol a,
úča st ck e di pl omy   o
1 2:00 ho di ne   na   v r cho l e.
P eši a    
t uristi k a   +   cy k l otu r i st i k
a   + TOM
3 3 . FE S TIV A L
ĽUD I A   A
HOR Y  +
V Ý S T A V A  
HORSKEJ  FOTO GR A FIE .
D átum ko na n i a:
30 . 11 . 2 01 3 od 15 : 00   ho d i ny
v
ki ne  
T U R I E C   v
T ur či an s k y ch T ep l i ci ach .
P r ed š k y  
a
prehl i ad k a audi ov i z l ny ch pr og r a m ov  
r en omov an ý ch slo v en ský ch aj   z ah r an i čný ch aut o r ov  
z
p r
ostr ed i a   v y sok ý ch hôr   cel éh o sv eta.   P o   s k on č en í  
predná šo k   i nšp i r atí v ne   N O Č N É   D I A G Y .  
O
ob če r s t v en i e j e pos t ar an é. M no   z ab ez pe č i ť  
ub y t ov an i e.
S po l oče nsk o
-
t uris t i c k é podu j a t i e.
4 3 . V I A NOČN Ý   V Ý S TUP  N A  TLS TÚ 1 .3 7 3 m
D átum ko na n i a:
26 . 12 . 2 01 3.
T
rasa:
B l a t ni ca
M uráň
T l st á   a
spä ť .  
D ĺ žka   t úry :
16   km   s
p r ev ý šen í m   87 5
m et r ov .   S t r etnu t i e účas t n í k ov   na   v r cho l e od 11 : 00   do  
12 : 00   ho di ny .  
S t r etnu t i e úča st k ov   na   v r cho l e od   11 : 00  
do   12 : 00   ho di ny .   V
po r t f ól i u t uristic k ý ch podu j atí   P K T  
D i vi ak y   na j st a r ši e
t uris t i ck é   po du j a t i e v ôb ec.  
U spo r i ad atel i a v y m en i a v r cho l ov ú k ni hu ,   p r ed st a v i a
K al en r   t u r i st i c k ý ch po du j atí   P K T Di v i ak y   na   r o k 20 14 ,  
z ab e z pe či a účast ck e d i pl omy   a
m no   ( a k po m i ni e
ho spo r s k a   k r í z a? ?? )   bu de   aj     sol í dn e občers t v en i e.
P eši a t uris t i k a   +
TOM