© Prvý klub turistov Diviaky 2011
HLAVNÉ TURISTICKÉ PODUJATIA PKT DIVIAKY 2012
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, turistika mládeže, klub fotografov, skupina turistov-starcov.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2018 TURISTIKA DIVIAKY
36.   PR I M
Á
T OR SK
Ý
V
Ý
ST U P   N A   D R I EN OK   1. 26 8m n .   m.
D
á
tu m k onani a :  0 4 .0 2 .2 0 1 2 .  Tra s a :
Di v iak y
Rak
š
a  
s e d lo Dr ien ka  
Dr ien o k a  
sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
2 6  k m  s p r e v ý
š
e n í m  7 7 0  met rov . Najsta r
š
ie p o d u j a tie  sv o jho  d r u h
u  
n a  S lov e n sk u . S p o lu o rg a n iz á to rom  je   o b e c  Ra k
š
a , g e st o rom p ri m á t o r m e s ta  
T u r
č
ia n ske   T e p li ce  Mi ch a l Sy g ú t.  T ra d i
č
n e  b o h a  t o m b o la,   ú
č
a st n í cke  d iplo m y  a  
n ieke d y  a j p ri m e ran é  o b
č
e rstv e n ie.  L y
ž
iarska  + p e
š
ia t u ri stika .
22. r o
č
n
í
k P OSL E D N
Ý
ŠÚ
S N A   SK A L K E 1232m
n .   m.
D
á
tu m k onani a :  0 3 .0 3 .2 0 1 2 .  Tra s a :
K re m n i cké  B a n e  
S k a lka
Tur
č
e k.
D
ĺ ž
k a  
t
ú
r y :  
1 7  km  s p r e v ý
š
e n í m  5 2 0   m e trov . Zr a z  ú
č
a stn í ko v  o  0 7 :0 0  h o d ine   p red  
ž
e lez n i
č
n o u  st a n ico u  K rem n ické  B a n e , p o   p ch o d e  o so b n é h o  v laku  o d  V r ú to k.  
Nen á ro
č
n é , t u ri sticko
sp o l
o
č
e n sko
-
l y
ž
iarsko
-
rece sistické p o d u ja tie   n a  z á v e r zi m n e j
tu ri sticke j se z ó n y . P o tr e b n á  je  ly
ž
iarska  b e
ž
e cká  v ý st roj, t rasu  je  v
š
a k mo
ž
n é  
a b so lv o v a
ť
a j p e
š
o . M e d z i tu ri sta m i v e
ľ
m i o b
ľ
ú b e n é  p o d u j a tie . B o h a  t u ri stická  
to m b o la a  ú
č
a stn í cke   d iplo m y . L y
ž
iarska  
tu ri stika  + p e
š
ia  t u ri stika
32.   V
Ý
ST U P M L
Á
D E
Ž
E N A   VY
Š
EH R A D   829m n.   m
.
D
á
tu m k onani a :  2 1 .0 4 .2 0 1 2 .  Tra s a :
Ja se n o v o  
Ž
iare
V y
š
e h ra d  
Ja se n o v o .
D
ĺ ž
ka  t ú r y  1 5  km s p re
š
e n í m  3 0 0   m e trov . Tr a d i
č
n é   o tv o ren ie 1 0 0   T u r
č
ia n sky ch  
jarný ch  kilom e trov  n a  v rcho le V y
š
e h rad u  o  1 1 :3 0   h o d . S p o lo
č
e n ský  p rog ram ,
to m b o la,  d iplo m y . P e
š
i a  t u ri stika  + T OM
19.   r o
č
n
í
k   D I E V
Č
EN SK
Ý
V
Ý
ST U P N A   Z N I EV 985m n .   m.
D
á
tu m k onani a :  1 2 .0 5 .2 0 1 2 .  Tra s a :
K
š
t o r po d  Zn iev o m  
-
Z n iev  a  sp ä
ť
.
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
8  km  s  p re
š
e n í m  5 4 0   m e trov . Nen á ro
č
n á  
t ú ra. T a k to   si p ri p o m í n a  
Di viacki t u ri sti
D e
ň
m a t iek n a  
t u ri stický  sp ô so b “. P rv é  a  je d in é  t u ri stické  p o d u jat i e  
sv o jho  d ruh u  n a  S lov e n sku . P e
š
ia t u ri stika  + T OM
30. r o
č
n
í
k PR EC H OD   H R EB E
Ň
O M   M A L EJ F A T R Y 2012
D
á
tu m k onani a :  1 5 .
-
1 7 .0 6 .2 0 1 2 .  Tra s a :
K ra
ľ
o v a n y
Cha ta   p . Chle b o m  
Ch a ta  
K
ľ
a
č
ian ska  Mag u ra
S tre
č
n o .
D
ĺ ž
k a  t
ú
r s p olu:  
6 6 ,5  km  s  p rev ý
š
e n í m  3 1 8 7   m e trov .
Naja trakt í v n e j
š
ia h reb e
ň
o v ka  n a   S lov e n sku . N á ro
č
n e   p o d u jat ie  V h T. P rop o z í cie a  
p ri h
š
ky  d o  0 8 .0 6 .2 0 1 2 . V y so ko h o rská tu ri sti ka
2. r o
č
n
í
k N
Á
R OD N
É
ST R
ET N U T I E T U R I ST OV A B ST I N EN T OV N A  
Č
R EM O
Š
N I A N SK YC H   L A Z O C H .
D
á
tu m k onani a :  1 4 .0 7 .2 0 1 2 .  Tra s a :
T u r
č
ian ske  Te p li ce  
-
Č
re m o
š
n é  
Č
rem o
š
n ia n ske   L a z y  a  sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
1 2  k m  s p r e v ý
š
e n í m  2 8 0  met rov .
Nen á ro
č
n á  t ú ra. Je d in é  t u ri stické   p o d u jat ie  s v o jho  d ruh u  n a  S lo
v e n sku . Zása d n o u  
podmie nkou P LNOH ODNOTN E J  
Ú Č
A S TI
n a  p o d u j a  je : tu ri st a  n e sm ie
m a
ť
BR ONT A V
Ý
NO S
, a le b o  in a k, p o z itívn e  p o v e d a n é , v  p ri e b e h u  ka l e n d á rne h o  
roka  sm i e  st rov i
ť
m a x i m á ln e  
5
(sl o v o m  p ä
ť
) po h á ri ko v  z n a
č
ko v é h o  a lko h o lu.  J e
d n á  
sa  o  t u ri sticko
-
rece sisti cké
-
p o u
č
n é  t u ri stické  p o d u ja tie . Org a n iz á to ri  t ý m  ch  
p o v e d a
ť
,  
ž
e  p u ri n i, z a ch m ú ren ci a  n e p ri sp ô so b iv ý  o b
č
a n ia b u d ú  z   n á
š
h o  ko lekt í v u  
h rub o  v y z a n í !! ! S p o luo rg a n iz á to rom   p o d u ja tia  je  o b e c
Č
re m o
š
n é . P e
š
ia t u ri stika  +
T OM +  c
y klot u ri stika
16.   N
Á
R OD N
É
ST R ET N U T I E PL E
Š
A T
Ý
C H   A   B R A D A T
Ý
C H  
T U R I ST OV N A  
D R I EN K U   1. 268m   n .   m .
D
á
tu m k onani a :  0 4 .0 8 .2 0 1 2 .  Tra s a :
Di v iak y
Rak
š
a  
s.  Dri e n ka  
Dr ien o k a  sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
2 6  k m  s p r e
š
e n í m  7 7 0  met rov . Zat ia
ľ
stá le  je d in é ,
č
ist o  t u ri stické  
p o d u jat ie sv o jho   d ruh u  n a  S l o v e n sku . S p o lo
č
e n ská  
č
a s
ť
p rog ram u   o  1 1 :0 0  h o d ine   n a  
v rcho le Dr ien ka . Najp o
č
e tn e j
š
ia  sku p in a  
p le
š
a tci a le b o  b r a d á
č
i  
z íska  m i m o ri a d n u  
o d m e n u . B o h a  t u ri stická  t o m b o la,  
š
lov é  sp o m i e n ko v é  p re d m e ty . P e
š
ia t u ri stika  +
T OM
37.
N
Á
R OD N
É
ST R ET N U T I E T U R I ST OV
-
VET ER
Á
N OV N A  
B R A L OVEJ SK A L E
826m n.   m .
D
á
tu m k onani a :  0 6 .1 0 .2 0 1 2 .  Tra s a :
S klen é  
S klen i a n ske  lú ky  
Bral ov
á
s k a la  
S klen é  
(R e m a t a ).
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
1 9  k m  s p rev ý
š
e n í m  9 7 6   m e trov . Najsta r
š
ie tu ri stické  
p o d u jat ie sv o jho   d ruh u  n a
S l o v e n sku , u r
č
e n é   tu ri sto m  v o  v e ku  n a d   5 0  roko v  
a le  
n iele n  i m ! S tret n u tie   n a  v rcho le,  sp o lo
č
e n ský  p rog ram , t u ri stická  t o m b o la,   ú
č
a st n í cke  
d iplo m y  o   1 2 : 0 0   h o d in e  n a  v rcho le.  P e
š
ia  t u ri stika  + cy klot u ri stika  + T OM
32.   F EST I V A L  
Ľ
U D I A   A   H OR Y + V
Ý
ST A V A   H OR S
K EJ   F OT OGR A F I E.
D
á
tu m k onani a :  2 4 .1 1 .2 0 1 2  od 1 5 : 0 0  hodi n y  
v  k ine  T UR IE C v   Tur
č
ian sky ch  
T e p li ciach . P r e d n á
š
ky  a  p reh li a d ka   a u d i o v i z u á lny ch  p rog ram o v  o d  r e n o m o v a n ý ch  
slov e n ský ch  a j z a h ran i
č
n ý ch  a u to rov  z  p rost red ia v y so k ý ch  h ô r celé h o  sv e ta . P o  
sko n
č
e n í  p re
d n á
š
o k
i n
š
p ir a v n e “ NO
Č
DIAL ÓG Y . O o b
č
e rstv e n ie je p o sta ra n é .
M o
ž
n o s
ť
z a b e z p e
č
i
ť
u b y to v a n ie.  S p o l o
č
e n sk o
-
tu ri stické  p o d u ja tie .
42.   VI A N O
Č
N
Ý
V
Ý
ST U P N A   T L ST
Ú
1 . 373m   n .   m.
D
á
tu m k onani a :  2 6 .1 2 .2 0 1 2 .  Tra s a :
B lat n ica
M u
ň
T lst á  a  sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
1 6
km  s p r e v ý
š
e n í m  8 7 5   m e trov . S tre tn u tie  ú
č
a stn í ko v  n a  v rcho le o d   1 1 :0 0  d o  1 2 :0 0  
h o d iny . V   p o rt li u  t u ri s tický ch  p o d u jat í  P K T Di v iak y  n a jsta r
š
ie tu ri stické  p o d u jat i e  
v ô b e c. Uspo ri a d a te li a   vy m e n ia v rcho lov ú  kn ihu , p red st a v ia K a len d á r tu ri stický ch  
p o d u jat í  P
K T  Div iaky  n a  rok 2 0 1 3 , z a b e z p e
č
i a  ú
č
a s tn í cke  d iplo m y  a  m o
ž
n o  (ak  
p o m i n ie h o sp o d á rska   kr íz a ? ? ? ) bu d e  a j s o d n e  o b
č
e rstv e n ie.   P e
š
ia  t u ri stika  + T OM