© Prvý klub turistov Diviaky 2011
HLAVNÉ TURISTICKÉ PODUJATIA PKT DIVIAKY 2012
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
36.   PR I M
Á
T OR SK
Ý
V
Ý
ST U P   N A   D R I EN OK   1. 26 8m n .   m.
D
á
tu m k onani a :  0 4 .0 2 .2 0 1 2 .  Tra s a :
Di v iak y
Rak
š
a  
s e d lo Dr ien ka  
Dr ien o k a  
sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
2 6  k m  s p r e v ý
š
e n í m  7 7 0  met rov . Najsta r
š
ie p o d u j a tie  sv o jho  d r u h
u  
n a  S lov e n sk u . S p o lu o rg a n iz á to rom  je   o b e c  Ra k
š
a , g e st o rom p ri m á t o r m e s ta  
T u r
č
ia n ske   T e p li ce  Mi ch a l Sy g ú t.  T ra d i
č
n e  b o h a  t o m b o la,   ú
č
a st n í cke  d iplo m y  a  
n ieke d y  a j p ri m e ran é  o b
č
e rstv e n ie.  L y
ž
iarska  + p e
š
ia t u ri stika .
22. r o
č
n
í
k P OSL E D N
Ý
ŠÚ
S N A   SK A L K E 1232m
n .   m.
D
á
tu m k onani a :  0 3 .0 3 .2 0 1 2 .  Tra s a :
K re m n i cké  B a n e  
S k a lka
Tur
č
e k.
D
ĺ ž
k a  
t
ú
r y :  
1 7  km  s p r e v ý
š
e n í m  5 2 0   m e trov . Zr a z  ú
č
a stn í ko v  o  0 7 :0 0  h o d ine   p red  
ž
e lez n i
č
n o u  st a n ico u  K rem n ické  B a n e , p o   p ch o d e  o so b n é h o  v laku  o d  V r ú to k.  
Nen á ro
č
n é , t u ri sticko
sp o l
o
č
e n sko
-
l y
ž
iarsko
-
rece sistické p o d u ja tie   n a  z á v e r zi m n e j
tu ri sticke j se z ó n y . P o tr e b n á  je  ly
ž
iarska  b e
ž
e cká  v ý st roj, t rasu  je  v
š
a k mo
ž
n é  
a b so lv o v a
ť
a j p e
š
o . M e d z i tu ri sta m i v e
ľ
m i o b
ľ
ú b e n é  p o d u j a tie . B o h a  t u ri stická  
to m b o la a  ú
č
a stn í cke   d iplo m y . L y
ž
iarska  
tu ri stika  + p e
š
ia  t u ri stika
32.   V
Ý
ST U P M L
Á
D E
Ž
E N A   VY
Š
EH R A D   829m n.   m
.
D
á
tu m k onani a :  2 1 .0 4 .2 0 1 2 .  Tra s a :
Ja se n o v o  
Ž
iare
V y
š
e h ra d  
Ja se n o v o .
D
ĺ ž
ka  t ú r y  1 5  km s p re
š
e n í m  3 0 0   m e trov . Tr a d i
č
n é   o tv o ren ie 1 0 0   T u r
č
ia n sky ch  
jarný ch  kilom e trov  n a  v rcho le V y
š
e h rad u  o  1 1 :3 0   h o d . S p o lo
č
e n ský  p rog ram ,
to m b o la,  d iplo m y . P e
š
i a  t u ri stika  + T OM
19.   r o
č
n
í
k   D I E V
Č
EN SK
Ý
V
Ý
ST U P N A   Z N I EV 985m n .   m.
D
á
tu m k onani a :  1 2 .0 5 .2 0 1 2 .  Tra s a :
K
š
t o r po d  Zn iev o m  
-
Z n iev  a  sp ä
ť
.
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
8  km  s  p re
š
e n í m  5 4 0   m e trov . Nen á ro
č
n á  
t ú ra. T a k to   si p ri p o m í n a  
Di viacki t u ri sti
D e
ň
m a t iek n a  
t u ri stický  sp ô so b “. P rv é  a  je d in é  t u ri stické  p o d u jat i e  
sv o jho  d ruh u  n a  S lov e n sku . P e
š
ia t u ri stika  + T OM
30. r o
č
n
í
k PR EC H OD   H R EB E
Ň
O M   M A L EJ F A T R Y 2012
D
á
tu m k onani a :  1 5 .
-
1 7 .0 6 .2 0 1 2 .  Tra s a :
K ra
ľ
o v a n y
Cha ta   p . Chle b o m  
Ch a ta  
K
ľ
a
č
ian ska  Mag u ra
S tre
č
n o .
D
ĺ ž
k a  t
ú
r s p olu:  
6 6 ,5  km  s  p rev ý
š
e n í m  3 1 8 7   m e trov .
Naja trakt í v n e j
š
ia h reb e
ň
o v ka  n a   S lov e n sku . N á ro
č
n e   p o d u jat ie  V h T. P rop o z í cie a  
p ri h
š
ky  d o  0 8 .0 6 .2 0 1 2 . V y so ko h o rská tu ri sti ka
2. r o
č
n
í
k N
Á
R OD N
É
ST R
ET N U T I E T U R I ST OV A B ST I N EN T OV N A  
Č
R EM O
Š
N I A N SK YC H   L A Z O C H .
D
á
tu m k onani a :  1 4 .0 7 .2 0 1 2 .  Tra s a :
T u r
č
ian ske  Te p li ce  
-
Č
re m o
š
n é  
Č
rem o
š
n ia n ske   L a z y  a  sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
1 2  k m  s p r e v ý
š
e n í m  2 8 0  met rov .
Nen á ro
č
n á  t ú ra. Je d in é  t u ri stické   p o d u jat ie  s v o jho  d ruh u  n a  S lo
v e n sku . Zása d n o u  
podmie nkou P LNOH ODNOTN E J  
Ú Č
A S TI
n a  p o d u j a  je : tu ri st a  n e sm ie
m a
ť
BR ONT A V
Ý
NO S
, a le b o  in a k, p o z itívn e  p o v e d a n é , v  p ri e b e h u  ka l e n d á rne h o  
roka  sm i e  st rov i
ť
m a x i m á ln e  
5
(sl o v o m  p ä
ť
) po h á ri ko v  z n a
č
ko v é h o  a lko h o lu.  J e
d n á  
sa  o  t u ri sticko
-
rece sisti cké
-
p o u
č
n é  t u ri stické  p o d u ja tie . Org a n iz á to ri  t ý m  ch  
p o v e d a
ť
,  
ž
e  p u ri n i, z a ch m ú ren ci a  n e p ri sp ô so b iv ý  o b
č
a n ia b u d ú  z   n á
š
h o  ko lekt í v u  
h rub o  v y z a n í !! ! S p o luo rg a n iz á to rom   p o d u ja tia  je  o b e c
Č
re m o
š
n é . P e
š
ia t u ri stika  +
T OM +  c
y klot u ri stika
16.   N
Á
R OD N
É
ST R ET N U T I E PL E
Š
A T
Ý
C H   A   B R A D A T
Ý
C H  
T U R I ST OV N A  
D R I EN K U   1. 268m   n .   m .
D
á
tu m k onani a :  0 4 .0 8 .2 0 1 2 .  Tra s a :
Di v iak y
Rak
š
a  
s.  Dri e n ka  
Dr ien o k a  sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
2 6  k m  s p r e
š
e n í m  7 7 0  met rov . Zat ia
ľ
stá le  je d in é ,
č
ist o  t u ri stické  
p o d u jat ie sv o jho   d ruh u  n a  S l o v e n sku . S p o lo
č
e n ská  
č
a s
ť
p rog ram u   o  1 1 :0 0  h o d ine   n a  
v rcho le Dr ien ka . Najp o
č
e tn e j
š
ia  sku p in a  
p le
š
a tci a le b o  b r a d á
č
i  
z íska  m i m o ri a d n u  
o d m e n u . B o h a  t u ri stická  t o m b o la,  
š
lov é  sp o m i e n ko v é  p re d m e ty . P e
š
ia t u ri stika  +
T OM
37.
N
Á
R OD N
É
ST R ET N U T I E T U R I ST OV
-
VET ER
Á
N OV N A  
B R A L OVEJ SK A L E
826m n.   m .
D
á
tu m k onani a :  0 6 .1 0 .2 0 1 2 .  Tra s a :
S klen é  
S klen i a n ske  lú ky  
Bral ov
á
s k a la  
S klen é  
(R e m a t a ).
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
1 9  k m  s p rev ý
š
e n í m  9 7 6   m e trov . Najsta r
š
ie tu ri stické  
p o d u jat ie sv o jho   d ruh u  n a
S l o v e n sku , u r
č
e n é   tu ri sto m  v o  v e ku  n a d   5 0  roko v  
a le  
n iele n  i m ! S tret n u tie   n a  v rcho le,  sp o lo
č
e n ský  p rog ram , t u ri stická  t o m b o la,   ú
č
a st n í cke  
d iplo m y  o   1 2 : 0 0   h o d in e  n a  v rcho le.  P e
š
ia  t u ri stika  + cy klot u ri stika  + T OM
32.   F EST I V A L  
Ľ
U D I A   A   H OR Y + V
Ý
ST A V A   H OR S
K EJ   F OT OGR A F I E.
D
á
tu m k onani a :  2 4 .1 1 .2 0 1 2  od 1 5 : 0 0  hodi n y  
v  k ine  T UR IE C v   Tur
č
ian sky ch  
T e p li ciach . P r e d n á
š
ky  a  p reh li a d ka   a u d i o v i z u á lny ch  p rog ram o v  o d  r e n o m o v a n ý ch  
slov e n ský ch  a j z a h ran i
č
n ý ch  a u to rov  z  p rost red ia v y so k ý ch  h ô r celé h o  sv e ta . P o  
sko n
č
e n í  p re
d n á
š
o k
i n
š
p ir a v n e “ NO
Č
DIAL ÓG Y . O o b
č
e rstv e n ie je p o sta ra n é .
M o
ž
n o s
ť
z a b e z p e
č
i
ť
u b y to v a n ie.  S p o l o
č
e n sk o
-
tu ri stické  p o d u ja tie .
42.   VI A N O
Č
N
Ý
V
Ý
ST U P N A   T L ST
Ú
1 . 373m   n .   m.
D
á
tu m k onani a :  2 6 .1 2 .2 0 1 2 .  Tra s a :
B lat n ica
M u
ň
T lst á  a  sp ä
ť
.  
D
ĺ ž
k a  t
ú
r y :  
1 6
km  s p r e v ý
š
e n í m  8 7 5   m e trov . S tre tn u tie  ú
č
a stn í ko v  n a  v rcho le o d   1 1 :0 0  d o  1 2 :0 0  
h o d iny . V   p o rt li u  t u ri s tický ch  p o d u jat í  P K T Di v iak y  n a jsta r
š
ie tu ri stické  p o d u jat i e  
v ô b e c. Uspo ri a d a te li a   vy m e n ia v rcho lov ú  kn ihu , p red st a v ia K a len d á r tu ri stický ch  
p o d u jat í  P
K T  Div iaky  n a  rok 2 0 1 3 , z a b e z p e
č
i a  ú
č
a s tn í cke  d iplo m y  a  m o
ž
n o  (ak  
p o m i n ie h o sp o d á rska   kr íz a ? ? ? ) bu d e  a j s o d n e  o b
č
e rstv e n ie.   P e
š
ia  t u ri stika  + T OM